دفتر تلفن دانشکده مدیریت، علم و فناوری

ردیف

نام

پست سازمانی

شماره تماس

1 آقای دکتر محسن اکبرپور شیرازی ریاست دانشکده 64545858
2 آقای مهندس سید ایمان طباطبایی مسئول دفتر 64545858
3 آقای دکتر علیرضا شیخ معاون دانشکده 64545837
4 خانم دکتر عسل آغاز عضو هیات علمی 64545833
5 آقای دکتر امیرناصر اخوان عضو هیات علمی 64545834
6 خانم دکتر نازنین تورانی عضو هیات علمی 64545835
7 آقای دکتر مجید داودی بنی عضو هیات علمی 64545846
8 آقای دکتر مرتضی زمانیان عضو هیات علمی   64545844
9 آقای دکتر سیدمحمدرضا شهابی عضو هیات علمی 64545836
10 آقای دکتر علیرضا شیخ عضو هیات علمی 64545837
11 آقای دکتر محمدبشیر صدیقی عضو هیات علمی 64545839
12 آقای دکتر حسین کرمی عضو هیات علمی 64545840
13 آقای دکتر ابوالفضل کیاشمشکی عضو هیات علمی 64545847
14 آقای دکتر مهدی لطفی هروی عضو هیات علمی 64545845
15 آقای دکتر مهدی مجیدپور عضو هیات علمی 64545842
16 خانم دکتر سارا ملکان عضو هیات علمی 64545843
17 آقای دکتر سیدرضا میرنظامی 64545838
18 آقای محمدتقی اسکندری مدیر مالی و اداری 64545850
19 آقای امیر مقدس کارپرداز 64545851
20 خانم نرگس صداقت فرد کارشناس تحصیلات تکمیلی 64545852
21 خانم زهرا گودرزی کارشناس تحصیلات تکمیلی 64545853
22 آقای رضا زهدی نهاد (خدمات) آبدارخانه طبقه سوم 66483013(داخلی 103)
23 آقای محمد برهانی (خدمات) آبدارخانه طبقه دوم 66483013(داخلی 108)