اطلاعیه شماره 2 مصاحبه دکتری مدیریت فناوری

به اطلاع آن دسته از متقاضیان مصاحبه دکتری مدیریت فناوری که موفق به شرکت در مصاحبه نشده اند می رساند؛ می بایست در روز یکشنبه مورخ 1403/3/27 از ساعت 9 الی 11 جهت مصاحبه حضوری در محل دانشکده مدیریت، علم و فناوری حضور بهم رسانند. شایان ذکر است این زمان قابل تمدید نخواهد بود.

با تشکر