بررسی تفکر آینده‌ نگر در کاله

27 اردیبهشت

16:00

محل برگزاری: دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر