رویکرد مدیریتی به پدیده های اقتصادی و اجتماعی در ایران و جهان