مراسم معارفه دانشجویان ورودی 1401

در روز چهارشنبه مورخ 27مهرماه 1401 مراسم معارفه دانشجویان ورودی 1401 دانشکده مدیریت، علم و فناوری برگزار گردید.