مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز

در روز چهارشنبه مورخ 27مهرماه 1401 مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز ورودی 99 در رشته مدیریت کسب و کار گرایش های بازاریابی، فناوری و مالی و رشته فلسفه علم برگزار گردید.

.