در مراسمی قرارداد آموزش ۶۰ نفر از مدیران مخابرات ایران با همکاری دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشکده مدیریت دانشگاه اراسموس روتردام توسط آقای دکتر احمد معتمدی ریاست دانشگاه صنعتی امیرکبیر و آقای دکتر رسول سرائیان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران امضاگردید.