با همت انجمن علمی دانشکده مدیریت، علم و فناوری اولین شماره نشریه انجمن علمی با عنوان مدیرکبیر انتشار یافت

مدیر مسئول: مهیار مکرم دوست

سردبیر: مهسا سلطانی

هیات تحریریه: مهسا سلطانی، شکیبا گلابچیان، سینا زنوزی و رضا غفوری

طراح: مهیار مکرم دوست

ویراستار: مهدی عبدالهی و زهرا اکبری