اداره روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خبر اصلی شماره 201 نشریه خود را به معرفی دانشکده مدیریت، علم و فناوری و مصاحبه با کادر هیات رییسه و اعضای هیات علمی این دانشکده اختصاص داد.

در ادامه می توانید نصاویر این شماره از نشریه اداره روابط عمومی و شرح خبر را مطالعه نمایید.