جناب آقای دکتر یحیی آل اسحاق (وزیر محترم سابق بازرگانی)