مهمان ویژه درس کسب و کار پلتفرمی؛ سرکار خانم لنا وفایی (بنیانگذار استارتاپ پیاده)

97-7-14