مهمان ویژه درس کسب و کار پلتفرمی جناب آقای مهدی مسکین (هم بنیانگذار مامان پز)

97-8-21