مهمان ویژه درس کسب و کار پلتفرمی؛ جناب آقای مجید صالحی (هم بنیانگذار استارتاپ چه گوارا)

97-9-5