مهمان ویژه درس کسب و کار پلتفرمی؛ جناب آقای سیاوش محمودیان (مدیر اجرایی استارتاپ جواب کو)

97/2/31