مهمان ویژه درس کسب و کار پلتفرمی؛ جناب آقای دکتر فرزاد زند (کارآفرین هایتک و کسب و کار پلتفرمی)

97/3/7