دکتر نازنین تورانی

دکتر نازنین تورانی دانش آموخته کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت، کارشناسی ارشد MBA  از دانشگاه صنعتی شریف و دکتری مدیریت از دانشگاه ایالتی نیومکزیکو آمریکا است. ایشان مدرس دانشگاه ایالتی نیومکزیکو و عضو هیات علمی دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا بوده و هم اکنون عضوهیات علمی دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد. حوزه فعالیت پژوهشی ایشان استراتژی و اتحادهای استراتژیک است.

برای مشاهده رزومه کلیک نمایید.

021-64545835

n.tourani@aut.ac.ir