بررسی پروژه ساخت هواپیمای پهن پیکر داخلی و قراردادهای خرید هواپیما

95/5/11


دکتر مهدی مجیدپور عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، علم و فناوری و همچنین مدیر فناوری طرح کلان هواپیمای مسافری برد متوسط به همراه دکتر منوچهر منطقی در برنامه پایش به تحلیل توانمندی های بومی کشور در صنایع هوایی و چگونگی امکان ملحق شدن در زنجیره تامین قطعات هواپیما پرداختند. در این برنامه همچنین قراردادهای کلان خرید هواپیما از شرکت های خارجی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.