دفتر تلفن دانشکده مدیریت، علم و فناوری

ردیف

نام

پست سازمانی

شماره تماس

1 آقای دکتر محسن اکبرپور شیرازی ریاست دانشکده 64545858
2 آقای مهندس سید ایمان طباطبایی مسئول دفتر 64545858
3 آقای دکتر علیرضا شیخ معاون دانشکده 64545837
4 خانم دکتر عسل آغاز عضو هیات علمی 64545833
5 آقای دکتر امیرناصر اخوان عضو هیات علمی 64545834
6 خانم دکتر نازنین تورانی عضو هیات علمی 64545835
7 خانم دکتر مهسا جهان دیده عضو هیات علمی 64545835
8 آقای دکتر مجید داودی بنی عضو هیات علمی 64545846
9 آقای دکتر مرتضی زمانیان عضو هیات علمی   64545844
10 آقای دکتر سیدمحمدرضا شهابی عضو هیات علمی 64545836
11 آقای دکتر علیرضا شیخ عضو هیات علمی 64545837
12 آقای دکتر محمدبشیر صدیقی عضو هیات علمی 64545839
13 آقای دکتر حسین کرمی عضو هیات علمی 64545840
14 آقای دکتر ابوالفضل کیاشمشکی عضو هیات علمی 64545847
15 آقای دکتر مهدی لطفی هروی عضو هیات علمی 64545845
16 آقای دکتر مهدی مجیدپور عضو هیات علمی 64545842
17 خانم دکتر سارا ملکان عضو هیات علمی 64545843
18 آقای محمدتقی اسکندری مدیر مالی و اداری 64545850
19 آقای امیر مقدس کارپرداز 64545851
20 خانم نرگس صداقت فرد کارشناس تحصیلات تکمیلی 64545852
21 خانم زهرا گودرزی کارشناس تحصیلات تکمیلی 64545853
22 آقای رضا زهدی نهاد (خدمات) آبدارخانه طبقه سوم 66483013(داخلی 103)
23 آقای محمد برهانی (خدمات) آبدارخانه طبقه دوم 66483013(داخلی 108)