دوره سیزدهم انجمن های علمی دانشجویی

 نام و نام خانوادگی  سمت
۱ حامد پوسانه  دبیر انجمن
۲ امیر ملکی پرگو مسئول امور مالی
۳ عرفان مهدی زاده هنجنی  مسئول ارتباط با صنعت
۴ همایون مهرپرور  مسئول روابط عمومی
۵  سمانه مرفاوی مسئول  نشریه
۶  مرتضی معافی فرسنگی  عضو علی البدل
۷ ابوالفضل عالمی خندان عضو علی البدل

دوره دوازدهم انجمن های علمی دانشجویی

 نام و نام خانوادگی  سمت
۱ مهدی عبدالهی دبیر انجمن
۲ سید صادق پارچینی  ارتباط با صنعت
۳ زهرا اکبری  مسئول ایده پردازی و انفورماتیک
۴ مهدی مرادی  مسئول اموزش
۵ مهیار مکرم دوست  مسئول امور مالی
۶ مهسا سلطانی نژاد سردبیر نشریه
۷  علی اکبر صیادی  عضو علی البدل

دوره یازدهم انجمن های علمی دانشجویی

 نام و نام خانوادگی  سمت
1 الناز مجلسی عباسپور   دبیر انجمن
2 سعید بقایی مسئول نوآوری و ایده پردازی
3 کامران حاتمی  مسئول انفورماتیک
4 یاسر نظریانی  مسئول امور مالی
5 نازنین طالعی  مسئول روابط عمومی
6 مرضیه معتضدیان قمی  عضو علی البدل