ثبت نام  شنبه و یکشنبه ۲ و ۹۵/۱۱/۳
شروع کلاس ها  شنبه ۹۵/۱۱/۹
حذف و اضافه (هفته۲)  یک شنبه و دوشنبه ۱۷ و ۹۵/۱۱/۱۸
حذف اضطراری(هفته ۱۲)  سه شنبه و چهارشنبه ۱۹ و ۹۶/۲/۲۰
ارزیابی( هفته ۱۴ و ۱۵ و ۱۶)  شنبه ۹۶/۲/۳۰ الی جمعه ۹۶/۳/۱۹
هفته پایانی نیمسال(هفته ۱۶) یکشنبه ۹۶/۳/۱۳ الی چهارشنبه ۹۶/۳/۱۷
آزمون های پایانی( هفته ۱۷ و ۱۸)  شنبه ۹۶/۳/۲۰ الی پنج شنبه ۹۶/۴/۱۳
ثبت نام  سه شنبه و چهارشنبه ۱۶ و ۹۵/۶/۱۷
شروع کلاس ها  شنبه ۹۵/۶/۲۰
حذف و اضافه (هفته۲)  یک شنبه و دوشنبه ۲۸ و ۹۵/۶/۲۹
حذف اضطراری(هفته ۱۲)  سه شنبه و چهارشنبه ۹ و ۹۵/۹/۱۰
ارزیابی( هفته ۱۴ و ۱۵ و ۱۶)  شنبه ۹۵/۹/۲۰ الی جمعه ۹۵/۱۰/۱۰
هفته پایانی نیمسال(هفته ۱۶)  شنبه ۹۵/۱۰/۴ الی چهارشنبه ۹۵/۱۰/۸
آزمون های پایانی( هفته ۱۷ و ۱۸)  شنبه ۹۵/۱۰/۱۱ الی پنج شنبه ۹۵/۱۰/۲۳