بررسی قدرت چانه زنی در اقتصاد گیگ با بررسی میزان تغییرات قیمت عرضه نیروی کار تحت تاثیر تورم،مطالعه بر روی اسنپ

30 بهمن

1402