تحصیلات

۱۳۹۰-۱۳۹۶ دکتری اقتصاد دانشگاه تیلبرگ، هلند (رتبه ممتاز)
• زمینه های تخصصی: تجارت بین الملل، اقتصاد منابع و انرژی، اقتصاد کلان
۱۳۸۸-۱۳۹۰ کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۸۴-۱۳۸۸ کارشناسی مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی شریف

تجارب کاری

خرداد ۱۳۹۹ – تاکنون: هیات علمی دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه امیر کبیر
تیر ۱۳۹۸ -۱۳۹۹ :محقق برنامه ریزی اصلاح ساختاری بودجه در وزارت رفاه، مرکز مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی
۱۳۹۶ -۱۳۹۸ :محقق پسا دکتری در بخش تجارت خارجی و اقتصاد کلان ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

مقالات و انتشارات

• Inequality, public good provision and the composition of trade, Economics of Transition and
Institutional Change, Volume 28, Issue 2, 265-313 (April 2020).
• Resource-driven victory, Journal of Public Economic Theory, 22(4), 877-898. (July 2020)

مقالات انگلیسی در حال کار

• Environmental taxes in the presence of credit market imperfections (with Sjak Smulders) .
• How do shared experiences of economic shocks impact refugees and host communities?
Evidence from Afghan refugees in Iran (with Mohammad Hoseini).
• Does the breadwinner norm shape female participation in the labor market of Iran?

 

کنفرانس

– اولین کنفرانس بین المللی مطالعات بازار کار، شهریور ۱۳۹۶ ،تهران
23rd Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource –
(EAERE), Athens (Greece), 2017 ; Economists
Association for Public Economic Theory (PET), Luxembourg 2015; –
Economic Growth and Development: The Structural and Institutional Factors, The Rimini –
Centre for Economic Analysis, Rimini (Italy) 2015;
ENTER PhD jamboree, Mannheim (Germany), 2015; –
ENTER PhD jamboree Stockholm, (2014); –
Tilburg University internal seminars (2014-2016);