امیرکبیر
الگوی موفق مدیریت در تاریخ کشور
محیطی پویا و در سطح استانداردهای جهانی
پخش ویدیو

7 اسفند

تجربه دانش آموختگان