امیرکبیر
الگوی موفق مدیریت در تاریخ کشور
محیطی پویا و در سطح استانداردهای جهانی
پخش ویدیو

13تیر

تجربه دانش آموختگان