ریاست دانشکده

دکتر محسن اکبرپور شیرازی

برای مشاهده رزومه کلیک نمایید.

021-64545858

akbarpour@aut.ac.ir