هیأت رئیسه

advanced divider
m.majidpour
دکتر مهدی مجیدپور رئیس دانشکده
a.aghaz_
دکتر عسل آغاز معاون دانشکده
Dr-A.Sheikh
دکتر علیرضا شیخ مدیر گروه مدیریت کسب‌وکار
3451
دکتر رضا حاجی ابراهیم مدیر گروه مطالعات علم و فناوری
S.Malekan
دکتر سارا ملکان مدیر گروه اقتصاد و مالی