هیأت رئیسه

دکتر مهدی مجیدپور

ریاست دانشکده

معاونت دانشکده

مدیرگروه اقتصاد و مالی

مدیر گروه مطالعات علم و فناوری

مدیر گروه مدیریت کسب و کار

مدیرگروه اقتصاد و مالی