تحصیلات

دکتری (۱۳۹۰): سیاستگذاری نوآوری و فناوری، دپارتمان SPRU- بیزینس اسکول دانشگاه ساسکس انگلستان (رتبه اول دپارتمان ­های اروپا در مطالعات نوآوری و رتبه دوم جهانی بر اساس رتبه بندی Fagerberg)

Supervisors: (Prof. Jim Watson, Prof. Michael Hobday)

Examiners: (Prof. Slavo Radosevic, Prof. Gordon Mac Kerron)

 

برنامه آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت نوآوری (۱۳۸۵): (مشترک بین دانشگاه صنعتی شریف و دپارتمان SPRU- بیزینس اسکول دانشگاه ساسکس انگلستان).

Passed courses:
Technology & Innovation Management (Prof. Joe Tidd)
Economics of Innovation (Prof. Ed Steinmueller)
Technology & Innovation System (Prof. Nick Von Tunzelmann)
Public Policy (Prof. Erik Millestone)
Organization of Innovation (Prof. Joe Tidd)
Energy Policy and Sustainability (Prof. Gordon Mac Kerron)
Future Study (Dr. Michael Keenan, Prof. Ben Martin)
Philosophy & Ethics in Policy Making (Prof. Ali Paya)
Technology & Knowledge Transfer (Prof. Ebrahimi)

 

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی) – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – (۱۳۸۰)

کارشناسی: مهندسی مکانیک (طراحی جامدات) – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – (۱۳۷۸)

تجارب کاری

برگزاری بیش از ۷۰ کارگاه در زمینه های مدیریت نوآوری و تحقیق­ و ­توسعه، اصول و فنون مذاکرات بین ­المللی، مدیریت امور تشکل­ها، قراردادهای انتقال فناوری و سیاستگذاری فناوری و صنعت.

مشاور رئیس مرکز پژوهش‌­های مجلس شورای اسلامی.

مدیر گروه MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، (۱۳۹۹ – ۱۳۹۷)

رئیس دفتر بازاریابی ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۱۳۹۸-۱۴۰۰)

معاون پژوهشی دانشکده مدیریت، علم و فناوری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۱۳۹۳-۱۳۹۶)

طراح و بنیانگذار اولین دوره MBA ویژه تشکل­های اقتصادی اتاق بازرگای تهران (۱۳۹۷)

رئیس گروه نظارت و ارزیابی، مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۱۳۹۶)

مدیر گروه مدیریت فناوری در طرح کلان هواپیمای مسافری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۱۳۹۱-۱۳۹۵)

مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی علمی و فناوری – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۹۲-۱۳۹۴)

مدیر پروژه تدوین نقشه راه بیوفیول در کشور – موسسه مطالعات بین المللی انرژی (۱۳۹۱ – ۱۳۹۲)

مقالات و انتشارات

Mehdi Majidpour (2022) ” Policy lessons from the execution of fuel dual-pricing: Insights for fuel-subsidizing economies”, Energy, Volume 247, 15 May 2022, 123480 (Q1).

 

Mehdi Majidpour, Ali Saber, Shaban Elahi, Ali Shayan, Seyed Mohammad Sahebkar Khorasani, (2021) “Technological catch-up in the biopharmaceutical sector: Evidence from Iran”, Technology in Society, Vol. 67, Num. 1, Page 1-11. (Q1). 

 

Mohammadreza Minaee, Shaban Elahi, Mehdi Majidpour, Manoochehr Manteghi, (2021), “Lessons learned from an unsuccessful “catching-up” in the automobile industry of Iran”, Technology in Society, Vol. 66, Num. 1, Page 101595-101595, (Q1).

 

Majidpour, M. (2017), “International technology transfer and the dynamics of complementarity” , Technological Forecasting & Social Change, Vol.122., pp.196-206.  (Q1) 

 

Majidpour, M. (2016) , “Technological catch-up in complex product systems” , Journal of Engineering & Technology Management , Vol.41(3) , PP.92 _ 105 , 20. (Q2) 

 

Majidpour, M. (2012), “Heavy Duty Gas Turbines in Iran, India and China: Do National Energy Policies Drive the Industries?”, Energy Policy, Vol. 41, Feb. 2012, pp. 723–732 (Q1) 

 

Alizadeh, R., Majidpour, M. and Maknoon, R., and  Salimi, J. (2016), “Iranian Energy and Climate Policies Adaptation to the Kyoto Protocol” , International Journal of Environmental Research , Vol.9(3), PP.853 _ 864. (Q3)

 

Hassanzade, A., Namdarian, L., Majidpour, M. and Elahi, S. (2015) Developing a model to evaluate the impacts of science, technology and innovation foresight on policy-making. Technology Analysis and Strategic Management. ISSN 0953-7325. (Q3).

 

Alizadeh, R., Majidpour, M. and Maknoon, R., and  Kaleibari, S.S. (2016),”Clean development mechanism in Iran: does it need a revival?”, International Journal of Global Warming , Vol.10(1), PP.196 _ 215. (Q4).

 

Hassanzadeh, A., Namdarian, L, Elahi, S. and Majidpour, M. (2014) Impact of technology foresight on the policy-making process in Iran. Science Technology and Society, 19 (3). pp. 275-304. ISSN 0971-7218. (Q4).

 

Sepehr Ghazinoory, Ammar Ali, Alireza Hassanzadeh, Mehdi Majidpour, “Examining systematic technological learning of Syrian textile industry,” Journal Of Science And Technology Policy Management, Vol. 10, No. 1, PP. 116 – 142, 01 March 2019. (ISI).

 

Mehralian, G., Amadi, R., Majidpour, M. and Peiravian, F. (2019) Identification of Critical Factors Contributing to International Technological Collaborations: The Case of Pharmaceutical Industry, International Journal of Innovation and Technology Management Vol. 16, No. 3.  (ISI).

 

Majidpour, M. (2013), “The Unintended Consequences of US-led Sanctions on Iranian Industries” Iranian Studies, Volume: 46, Issue: 01, pages 1 – 15. (ISI).

 

Majidpour, M. (2012), “Externalities in North-South Technology Transfer: The Case of CNG Engines in Iran.” World Review of Science, Technology and Sustainable Development., Vol. 9, No. 1, pp.1-14.

 

Majidpour, M.(2012), “Governmental Policies and the CoPS Development: The Case of Gas Turbine Industry in Iran”, High-level knowledge forum, Oct. 15-16, 2012, Seoul, South Korea.

 

Majidpour, M. (2012), “A Detailed analysis of the Oligopolistic Market for Land-based Gas Turbine Industry”, Asia Pacific Innovation Conference (APIC 2012), October 13-14 2012, Seoul National University

A.Shamsavari and M.Majidpour, (2008), “Innovation in Technology Transfer: Host-Oriented Strategic R&D Alliance”, Economic discussion paper, Kingston University, London.

 

M.Majidpour, (2007), “How might the level of innovation system differ within cross-borders?‘Evidence from Catching-up Process’ ”, The 5th International Symposium on Management of Technology, (ISMOT’07), June. 1-3, 2007 Zhejiang University,   Hangzhou City,   P.R. China

 

M.Majidpour, (2007), “Tools Application for Innovation Management within Iranian National Engine Project”, ISPIM 2007, “Innovation for Growth: The Challenges for East & West”, June. 17-20, 2007, Warsaw, Poland.

 

M.Zali, M.Majidpour, A.Sahraeian and M.Mirsalim, (2005), ” Design of the New Iran National Engine-A balance between challenging demands of performance, cost and environmental friendliness, 4th International Conference on Internal Combustion Engine, 16th and 17th NOV, 2005.

 

M.Majidpour, M.Shakeri and M.Akhlaghi (2002), “Quasi-Dynamic Stress Analysis of Connecting Rod and Cyclic Load Histories Generation.” Engineering Conference Design 9th-۱۱th July 2002. King’s College London. 

 

:Referee work for

Research Policy (the top rank journal in policy studies) (Q1)

Technological Forecasting and Social Change (Q1)

Journal of Engineering and Technology Management (Q2)

Energy Policy (Q1)

Technology Analysis & Strategic Management (Q3)

کتاب تالیفی

مهدی مجیدپور، “سیاستگذاری و مدیریت فناوری سوخت­های زیستی در کشور”، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۹۷.

 

علی وحدت، مهدی مجیدپور، روح اله ذوالفقاری، فاطمه هشدار “مطالعه و تحلیلی بر نقش، ساختار و ویژگی های نهادهای تامین مالی نوآوری در دنیا (به همراه مطالعه تطبیقی نهادهای مشابه صندوق نوآوری و شکوفایی)”. انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر. ۱۴۰۰

مقالات فارسی (مجلات علمی – پژوهشی)

۱۳۹۸، مهدی مجیدپور و فاطمه مجیری. سیر تحول مفاهیم و سیاست ‌های انتقال فناوری بین ‌المللی، مجله علمی – پژوهشی سیاست علم و فناوری، مجلد ۱۱، شماره ۲، صفحه ۴۲۵-۴۳۷.

 

۱۳۹۶، مهدی مجیدپور، آرمان خالدی، شهره نصری، علی صابر و محمدرضا مینایی. تاثیر ظرفیت جذب در اثربخشی فرآیند انتقال بین‌ المللی فنّاوری؛ بررسی قطعه سازهای حاضر در پروژه موتور ملی EF7، مجله علمی – پژوهشی مدیریت نوآوری، مجلد 6، شماره 3، صفحه 80 – 56.

 

۱۳۹۹، آرمان خالدی، شعبان الهی، مهدی مجیدپور، رضا اسدی فر، “عوامل ضروری برای موفقیت همکاری فناورانه نامتقارن بین شرکتهای بزرگ و کوچک در بخش نانو فناوری ایران”. مجله علمی – پژوهشی مدیریت نوآوری، مجلد ۹، شماره ۱، صفحه ۱۳۷ – ۱۶۶.

 

۱۳۹۴، مهدی مجیدپور، لیلا نامداریان،  “شناسایی موانع اجرای اسناد سیاست علم و فناوری کشور”، مجله علمی-پژوهشی مدیریت نوآوری، مجلد ۴، شماره ۴، صفحه ۳۱-۶۰.

 

۱۳۹۹، سوما رحمانی، محسن علیزاده، مهدی مجیدپور، محمد ولی­پور، “نگاهی به مطالعات فرارسی فناورانه از منظر گذارهای پایدار: رویکرد فراترکیب”، مجله علمی – پژوهشی سیاست علم و فناوری، مجلد ۱۲، شماره ۱، صفحه ۷۳-۹۰.

 

۱۳۹۸، سوما رحمانی، محسن علیزاده، محمد ولی­پور، مهدی مجیدپور. “تحلیل شکاف فناوری صنعت فولاد ایران با کشورهای منتخب از منظر بهره وری”. مجله علمی – پژوهشی مدیریت اجرایی، مجلد ۱۱، شماره ۲۲، صفحه ۱۱۴-۸۷.

 

۱۳۹۷، مهرداد لیلابی، مهدی مجیدپور و شعبان الهی، تبیین نقش سیستم یکپارچه پولی – بانکی بر شفافیت مبادلات صندوق های قرض الحسنه، مجله علمی پژوهشی چشم­انداز مدیریت مالی، مجلد ۸، شماره ۲۳، صفحه ۱۵۳-۱۷۶.

 

۱۳۹۸، فاطمه مجیری، علیرضا شیخ، برنا پاینده مهر و مهدی مجیدپور. الگوی توسعه درونزای صنعت زیست داروی کشور: مطالعه موردی سیناژن، مجله علمی – پژوهشی بهبود مدیریت، مجلد ۱۳، شماره ۱، صفحه ۹۱-۱۲۰.

 

۱۳۹۷، علی صابر، شعبان الهی، مهدی مجیدپور، علی شایان و محمدصاحبکار خراسانی، تحلیل تلاش های فرارسی فناورانه بنگاه های زیست داروی ایران، مجله علمی – پژوهشی سیاست علم و فناوری، مجلد ۱۰، شماره ۴، صفحه ۴۹-۶۱.

 

۱۳۹۷، شعبان الهی، آرمان خالدی، مهدی مجیدپور، رضا اسدی فرد. نیروهای تسهیل کننده و بازدارنده همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌های بزرگ و کوچک فناوری محور، مجله علمی – پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی، مجلد ۷، شماره ۱۳، صفحه ۷۹ – ۱۰۴.

 

۱۳۹۷، شعبان الهی، آرمان خالدی، مهدی مجیدپور، رضا اسدی فرد. “چارچوب تحلیلی زیست بوم همکاری های فناورانه بین شرکت های بزرگ و شرکت های کوچک فناوری محور”، مجله علمی – پژوهشی مدیریت نوآوری، مجلد ۷، شماره ۱، صفحه ۳۲ – ۱.

 

۱۳۹۵، عمار علی، سیدسپهر قاضی نوری، علیرضا حسن زاده، مهدی مجیدپور، “تأثیر بازیگران انتقال فناوری بر یادگیری فناورانه؛ مطالعه موردی صنعت نساجی سوریه”، مجله علمی – پژوهشی مدیریت توسعه فناوری، مجلد ۴، شماره ۱، صفحه ۹۹-۱۳۲.

 

۱۳۹۴، شعبان الهی، جلیل غریبی، مهدی مجیدپور، علی­اصغر انواری رستمی، “مسیر اشاعه فناوری های انرژی های تجدیدپذیر: رویکرد نظریه سازی بنیادی”، مجله علمی-پژوهشی مدیریت نوآوری، مجلد ۴، شماره ۲، صفحه ۳۳-۵۶.

 

۱۳۹۳، لیلا نامداریان، علیرضا حسن زاده، مهدی مجیدپور،  “ارزیابی تأثیر آیند ه نگاری برسیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری”، مجله علمی-پژوهشی مدیریت نوآوری، مجلد ۳، شماره ۲، صفحه ۷۳-۱۰۲.

 

۱۳۹۲، لیلا نامداریان، علیرضا حسن زاده، شعبان الهی، مهدی مجیدپور،  “چارچوبی برای همراستایی آینده نگاری انطباقی با سیاست گذاری مبتنی بر شواهد علم، فناوری و نوآوری”، مجله علمی-پژوهشی مدیریت نوآوری، مجلد ۲، شماره ۱، صفحه ۲۱-۵۰.

 

۱۳۹۴، رضا علیزاده، رضا مکنون، مهدی مجیدپور، جلیل سلیمی،  “سیاستگذاری انرژی در ایران و تعهدات بین‌المللی در زمینه میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای”، مجله علمی-پژوهشی فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، مجلد ۱۷، شماره ۱، صفحه ۱۸۳-۱۹۸.

جوایز و افتخارات

استاد فناور برگزیده کشور- بیست و سومین دوره جشنواره سراسری تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران (1401)

 

استاد اول دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بین 411 استاد دانشگاه در ارزیابی­های دانشجویی، (1399)

 

رتبه دوم اساتید در جایزه ارتباط با صنعت، (1396)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

 

انتخاب شده توسط موسسه مبادلات آکادمیک آلمان (DAAD) به عنوان یکی از 25 دانشمند منتخب دنیا برای شرکت در تور علمی آلمان (1394)

 

پژوهشگر برتر سال، موسسه مطالعات بین المللی انرژی (1392)

 

جایزه سخنران کلیدی در نشست عالی رتبه سیاست­های توسعه صنعتی، بانک جهانی، سئول، کره جنوبی، (1391)

جایزه بهترین پایان­نامه کارشناسی ارشد، منتخب شرکت ایران­خودرو  (1380).

 

رتبه اول دانشجویان مهندسی مکانیک (طراحی جامدات)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر  (1377)

 

رتبه ممتاز دانشجویان کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی (1379)

فعالیت ­های بین المللی

 • استاد همکار دانشگاه ساسکس انگلستان (۱۳۹۲ –۱۳۹۹)
 • عضو شبکه تورهای علمی آلمان DAAD (۱۳۹۴)
 • همکار پروژه ­های ارزیابی و تدوین سیاست ­های صنعتی بانک جهانی (۱۳۹۲-۹۳)
 • برنده جایزه پژوهشی موسسه توسعه کره جنوبی (Korean Development Institute) (1392-93)
 • همکار پروژه­های بین­ المللی در زمینه انرژی و محیط زیست دانشگاه ساسکس انگلستان (۱۳۸۹-۱۳۹۲)
 • مسئول انتقال بین المللی فناوری در پروژه EF7، همکاری شرکت ­های طراح موتور و قطعه ­سازی اروپایی با ایرانی بین سالهای 1382-1385

تجارب آموزشی

دروس مقطع دکتری:

 • انتقال دانش و فناوری (دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشگاه تربیت مدرس)
 • سیاستگذاری علم و فناوری (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • روش تحقیق پیشرفته (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 

دروس مقطع کارشناسی ارشد:

 • مدیریت نوآوری و فناوری
 • انتقال فناوری
 • اصول و فنون مذاکرات و قراردادهای تجاری
 • روش‌­های تحقیق در کسب­ و ­کار (دانشگاه امیرکبیر – دوره MBA)