دفتر تلفن

ردیف نام پست سازمانی شماره تماس
1 دکتر مهدی مجیدپور ریاست دانشکده ۶۴۵۴۵۸۵۸
2 مهندس سید ایمان طباطبایی مسئول دفتر ۶۴۵۴۵۸۵۸
3 دکتر عسل آغاز معاون دانشکده ۶۴۵۴۵۸۳۳
4 دکتر علیرضا شیخ مدیر گروه مدیریت کسب و کار ۶۴۵۴۵۸۳۷
5 دکتر رضا حاجی ابراهیم مدیر گروه مطالعات علم و فناوری ۶۴۵۴۵۸۳۸
6 دکتر مرتضی زمانیان مدیر گروه اقتصاد و مالی ۶۴۵۴۵۸۴۴
7 دکتر امیرناصر اخوان عضو هیات علمی پیشکسوت
8 دکتر سیدمحمدرضا شهابی عضو هیات علمی پیشکسوت
9 دکتر حسین کرمی عضو هیات علمی پیشکسوت
10 دکتر سید محمدمهدی اعتماد عضو هیات علمی ۶۴۵۴۵۸۴۶
11 دکتر مهسا جهان‌دیده عضو هیات علمی ۶۴۵۴۵۸۳۵
12
13 دکتر محمدبشیر صدیقی عضو هیات علمی ۶۴۵۴۵۸۳۹
14 دکتر مصطفی مهاجری عضو هیات علمی ۶۴۵۴۵۸۴۷
15 محمدتقی اسکندری مسئول امور پشتیبانی ۶۴۵۴۵۸۵۰
16 امیر مقدس کارپرداز ۶۴۵۴۵۸۵۱
17 زهرا گودرزی کارشناس تحصیلات تکمیلی ۶۴۵۴۵۸۵۳
18 نرگس صداقت فرد کارشناس تحصیلات تکمیلی ۶۴۵۴۵۸۵۲
19 خدمات ۶۶۴۸۳۰۱۳(داخلی ۱۰۸)