دفتر تلفن دانشکده مدیریت، علم و فناوری

advanced divider
ردیف نام پست سازمانی شماره تماس
1 دکتر مهدی مجیدپور ریاست دانشکده ۶۴۵۴۵۸۵۸
2 مهندس سید ایمان طباطبایی مسئول دفتر ۶۴۵۴۵۸۵۸
3 دکتر عسل آغاز معاون دانشکده ۶۴۵۴۵۸۳۳
4 دکتر علیرضا شیخ مدیر گروه مدیریت کسب و کار ۶۴۵۴۵۸۳۷
5 دکتر رضا حاجی ابراهیم مدیر گروه مطالعات علم و فناوری ۶۴۵۴۵۸۳۸
6 دکتر سارا ملکان مدیر گروه اقتصاد و مالی ۶۴۵۴۵۸۴۳
7 دکتر امیرناصر اخوان عضو هیات علمی پیشکسوت ۶۴۵۴۵۸۳۴
8 دکتر سیدمحمدرضا شهابی عضو هیات علمی پیشکسوت ۶۴۵۴۵۸۳۶
9 دکتر حسین کرمی عضو هیات علمی پیشکسوت ۶۴۵۴۵۸۴۰
10 دکتر سید محمدمهدی اعتماد عضو هیات علمی ۶۴۵۴۵۸۴۶
11 دکتر مهسا جهان‌دیده عضو هیات علمی ۶۴۵۴۵۸۳۵
12 دکتر مرتضی زمانیان عضو هیات علمی ۶۴۵۴۵۸۴۴
13 دکتر محمدبشیر صدیقی عضو هیات علمی ۶۴۵۴۵۸۳۹
14 دکتر محمدمهدی لطفی هروی عضو هیات علمی ۶۴۵۴۵۸۴۵
15 دکتر مصطفی مهاجری عضو هیات علمی ۶۴۵۴۵۸۴۷
16 محمدتقی اسکندری مسئول امور پشتیبانی ۶۴۵۴۵۸۵۰
17 امیر مقدس کارپرداز ۶۴۵۴۵۸۵۱
18 زهرا گودرزی کارشناس تحصیلات تکمیلی ۶۴۵۴۵۸۵۳
19 نرگس صداقت فرد کارشناس تحصیلات تکمیلی ۶۴۵۴۵۸۵۲
20 رضا زهدی نهاد خدمات ۶۶۴۸۳۰۱۳(داخلی ۱۰۸)