دکتر سید محمدرضا شهابی

advanced divider

دکتر شهابی دانش آموخته مدیریت شهری از دانشگاه تهران می باشند. با بیش از دو دهه تجربه کاری در فضای مدیریت، به ویژه مدیریت دولتی در ایران، حوزه های فضای کسب و کار، مدیریت دولتی و حقوق تجارت از زمینه های تخصصی فعالیت و تدریس ایشان می باشد.