دکتر سید محمدرضا شهابی

advanced divider

شماره تماس: ۶۴۵۴۵۸۳۶

عضو هیات علمی پیشکسوت

دکتر شهابی دانش آموخته مدیریت شهری از دانشگاه تهران می باشند. با بیش از دو دهه تجربه کاری در فضای مدیریت، به ویژه مدیریت دولتی در ایران، حوزه های فضای کسب و کار، مدیریت دولتی و حقوق تجارت از زمینه های تخصصی فعالیت و تدریس ایشان می باشد.