تقویم آموزشی

نیم سال دوم تحصیلی 1397 - 1396

تقویم آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 1397 - 1396

نیم سال اول تحصیلی 1397 - 1396

تقویم آموزشی نیم سال اول تحصیلی 1397 - 1396

نیم سال دوم تحصیلی 1396 - 1395

تقویم آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 1396 - 1395

نوع فعالیت آموزشی زمان
ثبت نام شنبه و یکشنبه 2 و 95/11/3
شروع کلاس ها شنبه 95/11/9
حذف و اضافه(هفته 2) یکشنبه و دوشنبه 17 و 95/11/18
حذف اضطراری(هفته 12) سه شنبه و چهارشنبه 19 و 96/2/20
ارزیابی(هفته 14 و 15 و 16) شنبه 96/2/30 الی جمعه 96/3/19
هفته پایانی نیمسال(هفته 16) یکشنبه 96/3/13 الی چهارشنبه 96/3/17
آزمون های پایانی(هفته 17 و 18) شنبه 96/3/20 الی پنجشنبه 96/4/13
نیم سال اول تحصیلی 1396 - 1395

تقویم آموزشی نیم سال اول تحصیلی 1396 - 1395

نوع فعالیت آموزشیزمان
ثبت نامسه شنبه و چهارشنبه 16 و 95/6/17
شروع کلاس هاشنبه 95/6/20
حذف و اضافه(هفته 2)یکشنبه و دوشنبه 28 و 95/6/29
حذف اضطراری(هفته 12)سه شنبه و چهارشنبه 9 و 95/9/10
ارزیابی(هفته 14 و 15 و 16)شنبه 95/10/4 الی جمعه 95/10/19
هفته پایانی نیمسال(هفته 16)شنبه 95/10/4 الی چهارشنبه 95/10/8
آزمون های پایانی(هفته 17 و 18)شنبه 95/10/11 الی پنجشنبه 95/10/23