دوره دکتری آینده پژوهی(PTF)

پیشرفت‌های اخیر در حوزه آینده‌پژوهی و ضرورت پرورش متخصصان در این حوزه، به شکل‌گیری دوره دکتری آینده‌پژوهی فناوری در سال ۱۳۹۱ در دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر منجر شد.

این دوره شامل ۱۲ واحد درس اصلی، ۶ واحد درس اختیاری، ۲۴ واحد پایان نامه است. دروس اصلی ارایه شده در این دوره عبارتند از:

فرایندهای تصادفی و مطالعات آینده

روشهای مهندسی آینده‌پژوهی پیشرفته ۱

مدیریت علم، خلاقیت و فناوری

تفکر و مدیریت استراتژیک

از میان دروس انتخابی دوره PTF می توان به دروسی مانند نظریه آشوب و مطالعات آینده، نظریه پیچیدگی و مطالعات آینده، نظریه پدیده های فاجعه آمیز و مطالعات آینده، نظریه بازیها و کاربرد آن در مطالعات آینده، فناوریهای نرم در مطالعات آینده، سناریونویسی در مطالعات آینده و سیاستگذاری علم و فناوری اشاره کرد.