هیأت علمی

دکتر عسل آغاز

عضو هیات علمی

معاونت دانشکده

مدیرگروه اقتصاد و مالی

مدیر گروه مدیریت کسب و کار

مدیر گروه مطالعات علم و فناوری

عضو هیات علمی

عضو هیات علمی

ریاست دانشکده

عضو هیات علمی

عضو هیات علمی

پیشکسوت