تحصیلات

 1. دکتری فلسفه تحلیلی، (۱۳۹۵)، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM).
  [عنوانِ پایان‌نامه: «?Newcomb Problems: Decision Problems or Pseudo-Decision Problems».
  اعضای کمیته پایان‌نامه: Martin Peterson (راهنما)، امیر صائمی (مشاور)، Frank Arntzenius، Paul Weirich، Branden Fitelson و Trent Dougherty.]
 1. کارشناسی ­ارشد فلسفه علم، (1387)، دانشگاه صنعتی شریف.
  [عنوانِ پایان‌نامه: «نظریه‌های انقباضی صدق».
  اعضای کمیته پایان‌نامه: محمد اردشیر (راهنما)، امیراحسان کرباسی‌زاده و مهدی نسرین.]
 1. کارشناسی مهندسی مکانیک، (1384)، دانشگاه صنعتی شریف.

تجارب کاری

 1. محقق مقیم، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، پژوهشکدهٔ فلسفه تحلیلی، ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹.
 2. پژوهشگر پسادکتری، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، پژوهشکدهٔ فلسفه تحلیلی، ۱۳۹۵ – ۱۳۹۸.
 3. پژوهشگر مهمان، دانشگاه آکسفورد، ۱۳۹۶.
 4. پژوهشگر مهمان، دانشگاه صنعتی آیندهون (TU/e)، گروه فلسفه و اخلاق، 1391.

تجارب آموزشی

۱۴۰۰ – ۱۴۰۱:

(نیم‌سال دوم)

 • منطق عمومی ۱، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدهٔ مدیریت علم و فناوری.
 • اخلاقِ کسب و کار، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدهٔ مدیریت علم و فناوری.

(نیم‌سال اول)

 • سمینار (فلسفه علم)، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدهٔ مدیریت علم و فناوری.
 • اخلاقِ کسب و کار، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدهٔ مدیریت علم و فناوری.
 • اخلاقِ کسب و کار، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پردیس بین المللی کیش.

۱۳۹۹ – ۱۴۰۰:

(نیم‌سال دوم)

 • منطق عمومی ۱، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدهٔ مدیریت علم و فناوری.
 • اخلاقِ کسب و کار، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پردیس بین المللی کیش.

(نیم‌سال اول)

 • سمینار (فلسفه علم)، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدهٔ مدیریت علم و فناوری.
 • اخلاقِ کسب و کار، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدهٔ مدیریت علم و فناوری.

۱۳۹۸ – ۱۳۹۹: (نیم‌سال دوم)

 • مبانی منطق، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، گروه فلسفهٔ علم.

۱۳۹۵ – ۱۳۹۶: (نیم‌سال اول)

 • منطق ۱، مقطع دکتری، پژوهشگاه دانش­های بنیادی، پژوهشکدهٔ فلسفه تحلیلی.