مشخصات تحصیلی

 • دکترای مدیریت منابع انسانی از دانشگاه علامه طباطبایی (1389)
 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(گرایش تحول سازمانی) از دانشگاه تهران(1384)
 • کارشناسی مدیریت دولتی از دانشگاه تهران (1382)

تجارب کاری

 • عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر (از سال 1392 تا کنون)
 • استاد مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف (از سال 1392 تا کنون)
 • مشاور منابع انسانی شرکتهای بزرگ و کوچک در صنایع مختلف (از سال 1389 تا کنون)
 • برگزاری کارگاههای مختلف برای مدیران ارشد صنایع گوناگون در حوزه های مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی و رهبری (از سال 1392 تا کنون)
 • مدیرکل برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1398-1396)
 • مسوول دبیرخانه هیات امنا دانشگاه صنعتی امیرکبیر(1398-1396)
 • کارشناس ارشد مرکز مطالعات بهره­وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی (1385-1391)

مقالات ISI و معتبر بین المللی

 • Aghaz, A., & Givi. M. (2022). Authentic Leadership and Team Cohesion in Project-Oriented Organizations: The Mediating Role of Followership Styles (Under Review).
 • Aghaz, A. & Dehghan Salmasi, D. (2022), Communication Apprehension in Virtual Classrooms in the Covid-19 and Post-Covid-19 Era: Empirical evidence from Iran (Under Review).
 • Amirkhani, A., Aghaz, A. & Sheikh, A. (2019). An implementation model of performance-based budgeting: Evidence from the Iranian healthcare sector, International Journal of Productivity and Performance Management, 69 (2), 382-404.
 • Sheikh, A. & Aghaz, A. (2019). The Challenges of the faculty members’ commitment: The role of university brand, Higher Education Quarterly, 73 (3), 312-327.
 • Sheikh, A., Aghaz, A. & Mohammadi, M. (2019). Cyberloafing and personality traits: an investigation among knowledge-workers across the Iranian knowledge-intensive sectors, Behavior & Information Technology, 38 (12), 1213-1224.
 • Aghaz, A., Sheikh. A., & Amirkhani, T. (2017). Human Resource Management in the Public Sector: an Investigation into the Iranian Ministries. Iranian Journal of Management Studies, 10 (2).
 • Aghaz, A., & Sheikh. A. (2016). Cyberloafing and job burnout: An investigation in the knowledgeintensivesector. Computers in Human Behavior, 62, 51-60.
 • Aghaz, A., &Tarighian, A. (2016). Employee Engagement: the role of Enabling versus Hindering Bureaucracy. Iranian Journal of Management Studies, 9 (4), 829-853.
 • Aghaz, A., Hashemi, A., &Sharifi Atashgah, M. S. (2015). Factors Contributing to University Image: The Postgraduate Students’ Point of View. Journal of Marketing for Higher Education, 25 (1), 104-126.
 • Aghaz, A., SharifiAtashgah, M. S., &Zoghipour, M. (2014). An examination of Narcissism and Counterproductive Workplace Behaviors among Managers and Non- managerial employees in Iran. Asian Journal of Business Ethics, 3, 155-169.

کتاب‌ها

 • قلی پور، آرین و عسل آغاز (1400)، مدیریت منابع انسانی پیشرفته 1: طراحی، تجزیه و تحلیل، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل (چاپ ششم)، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 • قلی پور، آرین و عسل آغاز (1400)، مدیریت منابع انسانی پیشرفته 2: سیستم حقوق و مزایا (چاپ چهارم)، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 • نیومن، لاورنس (1398). روشهای پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمّی (چاپ دوم). ترجمه ابوالحسن فقیهی و عسل آغاز. تهران: انتشارات ترمه.

مقالات علمی پژوهشی

 • آغاز، عسل و کامران غفاری اقدس(1400). پرداخت مبتنی بر عملکرد در سازمان­های پروژه محور (مورد مطالعه: پژوهشگاه نیرو) فصلنامه علوم مدیریت ایران، 16 (63)، 103-133.

 

 • آغاز، عسل، حجرالاسودی، حسین و وحید شاه حسینی(1401)، تحلیل و اولویت بندی عوامل موثر بر انگیزش مهندسان فعال در صنعت ساخت، مجله علمی پژوهشی شریف، 2(37)، 59-70.

 

 • آغاز، عسل، شمس قارنه، ناصر و شیوا اسلامی (1400). تاثیرات نوع تیپ شخصیتی مصرف کنندگان دهکهای درآمدی با توجه به شرایط تورمی جامعه ، بر میزان قدرت خرید آنها در صنعت لوازم بهداشتی و آرایشی (مطالعه موردی شرکت پاکشو از گروه صنعتی گلرنگ) فصلنامه مدیریت کسب و کار، 13(50)، 43-64.

 

 • آغاز، عسل، و طالعی، نازنین (1400). تاثیر ارزشهای فرهنگی بر بکارگیری سبکهای مختلف مدیریت تعارض: مطالعه ای در میان ایرانیها و چینیها، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 15 (60)، 51-74.

 

 • آغاز، عسل، ضیایی، مهیار و فرزاد، گلناز (1395). بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی بر بروز رفتارهای مخرب و غیرمخرب سازمانی (مورد مطالعه: شرکت متروی تهران). مدیریت فرهنگ سازمانی، 14 (1)، 157-182.

 

 • آغاز، عسل، طریقیان، اسرا (1394). اثر میانجی خوش بینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی در ارتباط میان تناسب فرد- شغل و تناسب فرد- سازمان، فصلنامه علوم مدیریت ایران ، 37، 79-102.

 

 • آغاز، عسل و نگین تاجی، فهیمه (1394). تاثیر شیوه­های استفاده از ارزیابی عملکرد (توسعه­ای و ارزیابانه) بر اعتماد کارکنان به مدیران. نشریه چشم انداز مدیریت دولتی ، 6 (23)، 131-151.

 

 • آغاز، عسل، کوشکی، امیررضا (1394). عوامل موثر بر انگیزش و حفظ دانشگرها در شرکت گاز استان قزوین. مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت ، 19.

 

 • مهربان فر، احسان و آغاز، عسل (1394). بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تسهیم موثرتر دانش میان منابع انسانی شرکت نفت و گاز پارس، مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 18.

 

 • آغاز، عسل و هاشمی، امین (1392). بررسی تجربی مدل بسط یافته هویت سازمانی با توجه به ویژگی های شخصیتی کارکنان. نشریه چشم انداز مدیریت دولتی ، 12، 87-106.

 

 • فقیهی، ابوالحسن، رویا چگینی و عسل آغاز (1392). تحقیق موردی در مطالعات سازمانی، پژوهشی در یک سازمان غیردولتی. فصلنامه علوم مدیریت ایران. 8 (9)، 2-23.

 

 • آغاز، عسل و نگین تاجی، فهیمه (1392). اعتماد سازمانی: عاملی کلیدی در تسهیم غیرصوری دانش، فصلنامه علوم مدیریت ایران ، 7 (28)، 67-87.

 

 • فقیهی، ابوالحسن و آغاز، عسل (1390). مدیریت منابع انسانی در کشورهای در حال توسعه، رویکردی بوم شناسانه. پژوهشهای مدیریت عمومی، 4 (14)، 5-22.

 

 • امیرخانی، طیبه و آغاز، عسل (1390) .توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو سرمایه انسانی (مورد مطالعه: شرکت ملی پتروشیمی). فصلنامه علمی پژوهشی مدرس، 15(1).

 

 • آغاز، عسل، امیرخانی، طیبه و عبدالله پور، مونا (1390). بررسی ارتباط میان رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی: رویکردی تطبیقی به نگرشهای کارکنان و مدیران. فصلنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار، 18(1-47)، 147-162.

 

 • قلی پور، آرین، امیرخانی، طیبه و آغاز، عسل (1390). پیامدهای نهادی توانمندسازی روانشناختی زنان: تاملی بر ورود گسترده زنان به آموزش عالی و اثر آن بر توانمندسازی. مجله علمی پژوهشی مطالعات زنان، 5 (1).

 

 • امیرخانی، طیبه، آغاز، عسل و عبدالله پور، مونا (1390). مدیریت دانش: راهی به سوی کارآفرینی سازمانی(مطالعه موردی در وزارت صنایع). فصلنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار، 18(1-47)، 295-308.

 

 • ابطحی، سیدحسین و آغاز، عسل (1390). فرهنگ سازمانی: بستری برای ظهور مدیریت دانش. فصلنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار، 18 (1-47)، 265-276.

 

 • فقیهی، ابوالحسن، واعظی، رضا و آغاز، عسل (1389). تأملی بر تعامل بوروکراسی و فرهنگ در ایران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 19، 1-30.

 

 • دانشفرد، کرم الله، وحدانی، کاوه و آغاز، عسل (1389). بررسی نقش پیاده­سازی کارت امتیاز متوازن در بهبود عملکرد سازمان (مورد مطالعه: شرکت صنایع مخابرات ایران). فصلنامه علمی پژوهشی رهبری و مدیریت آموزشی، 2، 55-72.

 

 • آغاز، عسل و امیرخانی، طیبه (1387). هویت سازمانی پس از ادغام: مطالعه موردی در وزارت جهاد کشاورزی. فصلنامه علمی پژوهشی علوم مدیریت ایران، 9، 105-130.

 

 • امیرخانی، طیبه و آغاز، عسل (1390). تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر هویت سازمانی آنان (مورد مطالعه: دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی، تربیت مدرس در شهر تهران). فصلنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار، 18 (50)، 245-262.

 

 • عابدی جعفری، حسن و آغاز، عسل (1387). رهبری تحول آفرین وفرهنگ سازمانی (مطالعه موردی در وزارت رفاه وتامین اجتماعی). فصلنامه علمی پژوهشی دانش مدیریت، 21(80)، 77- 92.

مقالات کنفرانس

 • Shahzadi, R., Sadeghi, M. & A. Aghaz (2014). Managing Conflict in Distributed Projects .The 21st International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management 2014 (IEEM 2014). China.

 

 • آغاز، عسل؛ شاه حسینی، وحید، و مهدی پور، یاسمن (1395). عوامل انگیزشی موثر بر بهره وری نیروی کار در پروژه های ساخت و ساز، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.

 

 • آغاز، عسل و غفوری برجستانی، نغمه (1393). سرمایه فکری: عاملی موثر بر افزایش بهره وری صنایع تولیدی. دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ایران.

 

 • آغاز، عسل (1391). از تسهیم صوری تا تسهیم واقعی دانش: تاملی بر مدگرایی در نظام مدیریت منابع انسانی. دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ایران.

 

 • فقیهی، ابوالحسن و آغاز، عسل (1390). چالشهای مدیریت منابع انسانی در بخش عمومی: مطالعه ای در نظام مدیریت منابع انسانی وزارتخانه­های کشور. نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ایران.

افتخارات علمی

 • جزو اساتید دارای بالاترین نمره ارزیابی آموزشی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (از سال 92 تا کنون)
 • رتبه اول در میان فارغ التحصیلان مقطع دکتری
 • رتبه دوم در میان فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد
 • رتبه اول در میان فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی
 •  

تجارب آموزشی

دروس کارشناسی ارشد:

 • مدیریت منابع انسانی
 • رفتار سازمانی
 • رهبری
 • روش تحقیق در کسب و کار
 • مباحث رفتاری و منابع انسانی در سازمانهای پروژه محور

 

دوره های کاربردی مدیریتی:

 • مدیریت منابع انسانی در سازمانهای بزرگ و متوسط
 • رهبری و رفتار سازمانی
 • رفتار استارت آپی
 • مدیریت منابع انسانی در کسب و کارهای کوچک