الگوی توسعه درونزای صنعت زیست داروی کشور، مطالعه موردی: شرکت سیناژن

فصل نامه علمی بهبود مدیریت: دوره 13 شماره 1 (پیاپی 43) بهار 1398