فصل نامه علمی بهبود مدیریت: دوره 13 شماره 1 (پیاپی 43) بهار 1398

نویسندگان

فاطمه مجیری، علیرضا شیخ، برنا پاینده‌مهر، مهدی مجیدپور

مطالب دیگر