الگوی توسعه درونزای صنعت زيست داروی كشور، مطالعه موردی: شركت سيناژن

فصل نامه علمی بهبود مديريت: دوره 13 شماره 1 (پیاپی 43) بهار 1398