فصلنامه مدیریت توسعه فناوری- دوره سوم – شماره 5 – تابستان 1395

نویسندگان

عمار علی، سیدسپهر قاضی نوری، علیرضا حسن زاده، مهدی مجیدپور

مطالب دیگر