تأثیر بازیگران انتقال فناوری بر یادگیری فناورانه؛مطالعه موردی صنعت نساجی سوریه

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری- دوره سوم – شماره 5 – تابستان 1395