سیر تحول مفاهیم و سیاست‌های انتقال فناوری بین المللی

فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست علم و فناوری سال یازدهم، شماره 2 ،تابستان 1398