نشریه علمی – پژوهشی مدیریت نوآوری سال نهم، شماره 1 ،بهار 1399

نویسندگان

آرمان خالدی، شعبان الهی، مهدی مجیدپور، رضا اسدی فرد

مطالب دیگر