عوامل ضروری برای موفقیت همکاری فناورانه نامتقارن بین شرکت‌های بزرگ و کوچک در بخش نانو فناوری ایران

نشریه علمی – پژوهشی مدیریت نوآوری سال نهم، شماره 1 ،بهار 1399