انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

کتاب مطالعه و تحلیل بر نقش، ساختار و ویژگی های نهادهای مالی نوآوری در دنیا

نویسندگان

علی وحدت، مهدی مجیدپور، روح الله ذوالفقاری، فاطمه هشدار

مطالب دیگر