مطالعه و تحلیل بر نقش، ساختار و ویژگی های نهادهای مالی نوآوری در دنیا

انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

کتاب مطالعه و تحلیل بر نقش، ساختار و ویژگی های نهادهای مالی نوآوری در دنیا