دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مهدی اسمعیلی
استاد راهنما یک: جناب آقای دکتر سید محمد مهدی اعتمادالاسلامی بختیاری

استاد راهنما دو: جناب آقای دکتر حسین شیخ رضایی

داور داخلی: جناب آقای دکتر مصطفی مهاجری

داور خارجی: جناب آقای دکتر کیوان الستی

تاریخ برگزاری

7 اسفند

1402

زمان برگزاری

16:30

محل برگزاری

دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دفاعیه‌ها و سمینارها