آگاهی و تجربه بررسی حالت پدیدارشناختی تجربه و تعیین مرجع چگونگی آن با کمک رویکرد بولد بودن

7 اسفند

1402