دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد سحر ترک حصاری
استاد راهنما: جناب آقای دکتر مهدی قطعی

استاد مشاور: جناب آقای دکترمحمد مهدی بجانی

داور داخلی: جناب آقای دکتر امیر گل رو

داور خارجی: جناب آقای دکتر ابوذر علی اکبری سفید دارین

تاریخ برگزاری

29مهر

1402

زمان برگزاری

16:30

محل برگزاری

دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دفاعیه‌ها و سمینارها