دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد صادق جعفری
استاد راهنما یک: جناب آقای دکتر علی محدث خراسانی

استاد راهنما دو: جناب آقای دکتر محمدحسن شیرعلی شهرضا

داور داخلی: جناب آقای دکتر مصطفی حقیرچهرقانی

داور خارجی: خانوم دکتر مریم اشرفی

تاریخ برگزاری

30 بهمن

1402

زمان برگزاری

16:30

محل برگزاری

دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دفاعیه‌ها و سمینارها