تفاهم نامه خانه معدن ایران با دانشکده مدیریت، علم و فناوری

خانه معدن ایران با هدف:

*طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی ویژه مهارت افزائی مدیران، دوره‌های حرفه‌ای شامل مواردی مانند مدیریت فناوری، مدیریت نوآوری، مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی، مدیریت بازاریابی، اقتصاد دیجیتال و مدیریت توسعه محصول، MBA و DBA و سایر حوزه های مدیریتی که توسط خانه معدن ایران و بر اساس تقاضای شرکتهای داخلی ارائه گردد. 
*طراحی رویدادهای ویژه تامین نیروی انسانی ماهر، جوان و با انگیزه (به ویژه مهندسان و مدیران نسل آینده) توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای مجموعه های صنعتی مرتبط با خانه معدن ایران
*تعریف و اجرای مشترک طرحهای نوآورانه و توسعه فناوری با حفظ محرمانگی و عدم افشاء اطلاعات
*استفاده حداکثری از ظرفیتهای علمی، فناوری و نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جهت نیازهای شرکتهای داخلی و خارجی بر اساس تشخیص خانه معدن ایران
*برگزاری نشستهای تخصصی و مشارکت در تدوین فناوریهای کلیدی کشور در بخش معدن و فرآوری
*طراحی و اجرای دوره های کوآپ و ارائه پیشنهادات شغلی و بورسیه تحصیلی ویژه دانشجویان مستعد و باانگیزه
*طراحی سامانه نیازسنجی بخش معدن و فرآوری کشور با مشارکت همه جانبه طرفین
*عضویت در شرکتهای دانش بنیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط اعضای خانه معدن ایران
اقدام به امضای تفاهم با دانشکده مدیریت دانشگاه امیر کبیر کرد.