دانشگاه صنعتی امیرکبیر و پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری تفاهم نامه همکاری امضا کردند

دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر  و پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با هدف ایجاد و گسترش زمینه‌  تشریک مساعی و همکاری‌های پژوهشی و آموزشی در زمینه سیاست‌گذاری و مدیریت علم، فناوری و نوآوری، تفاهم نامه همکاری بین پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری با دانشکده مدیریت، علم و فناوری امضاء شد.
اجرای طرح های پژوهشی مشترک، حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری، حمایت از اساتید دانشکده مدیریت، علم و فناوری در فعالیت های علمی، فناوری و بین المللی، برگزاری مدارس تابستانه سیاستگذاری و مدیریت فناوری و نوآوری، پذیرش متقاضیان دوره‌های پسادکتری در پژوهشکده و همکاری در زمینه های آموزشی، پژوهشی و بین المللی از مفاد این تفاهم نامه است.
گفتنی است، پژوهشکده مطالعات فناوری، مجوز فعالیت خود را از شورای گسترش آموزش عالی دریافت کرده و در سال ۱۳۹۱ با مصوبه‌ی شورای عالی اداری به ریاست جمهوری انتقال یافته است.