پانزدهمین پیش‌نشست رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در ایران

✅ موضوع نشست:
سطح بهینه ارائه خدمات عمومی توسط دولت

🔰 اعضای نشست:

اسدالله یاوری
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

روح الله هنرور
مدیر گروه نظام اداری اندیشکده حکمرانی شریف

مرتضی زمانیان
عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت،علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

🕰 چهارشنبه 28 اردیبشت 1401 – ساعت 14:30 الی 16

🔻 پیوند شرکت در نشست:
🔗http://meetings.aut.ac.ir/government_scope
📃 اطلاعات بیشتر در خصوص رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران:
🔗 http://www.earc.ac.ir/fa/events/ipo